Trwa ładowanie...
d3spw1j
porady
08-08-2006 14:17

Belgia

Nie ma zagrożeń sanitarnoepidemiologicznych ani wymogu szczepień.

d3spw1j
d3spw1j

Opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Cena standardowej wi­zyty lekarskiej wynosi ok. 25–30 EUR, doba pobytu w szpitalu – ok. 250 EUR. Dodatkowo ponosi się koszty badań i innych usług medycznych. Osoby opłacające w Polsce składki na Naro­dowy Fundusz Zdrowia mają prawo do skorzystania w ramach tego ubezpieczenia z opieki zdrowotnej w Belgii. Dokumen­tem, na którego podstawie można korzystać w Belgii z opieki medycznej, jest Europejska KartaUbezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub odpowiedni formularz serii E. Prawo do otrzyma­nia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. we wszystkich państwach członkowskich UE obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zastąpiła dotychczas stosowane for­mularze E111, wydawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia osobom wyjeżdżającym do państw UE w celach turystycznych. O wydanie EKUZ należy ubiegać się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim
lub w delega­turze NFZ. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powi­nien zaopatrzyć się w EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego UE. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, że karty tej nie trzeba już w Belgii rejestrować. Karta uprawnia do korzystania w Bel­gii z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach po­wszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakre­sie. EKUZ, podobnie jak dotychczasowy formularz E111, upraw­nia tylko do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. O uznaniu świadczeń za konieczne w danym przypadku decydu­je lekarz udzielający pomocy. EKUZ nie zapewnia uprawnienia do świadczeń, jeśli zamierzonym celem podróży miałoby być uzyskanie świadczeń medycznych za granicą. Pozostałe (poza E111) formularze z serii E nadal obowiązują (szczegółowe infor­macje patrz: www.nfz.gov.pl)
.

Zwrot kosztów leczenia. Zgodnie z prawem belgijskim pacjent musi najpierw pokryć w całości koszty otrzymanych świadczeń me­dycznych, a następnie ubiegać się o ich zwrot w miejscowej, bel­gijskiej kasie chorych, przy czym kasa zwraca tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta. Pacjent sam opłaca także koszty transportu sanitarnego na terenie Belgii, jak również z Belgii do Polski. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy karetka została wezwana do wypadku przy pracy. Leczenie szpitalne wy­maga skierowania. W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłosić się do szpitala, przedstawiając EKUZ. W przypadku leczenia szpitalnego belgijska kasa chorych przejmuje większość kosztów, a opłaty, które musi ponieść pacjent, dotyczą ryczałtu za przyjęcie do szpitala, opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz dziennej opłaty za leki stosowane przy hospitalizacji. Składając wniosek do belgijskiej kasy chorych o zwrot kosztów leczenia, należy dołączyć do wniosku oryginał wydanego przez lekarza lub
zakład opieki zdrowotnej zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej w Belgii oraz oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp. W przypadku niewystępowania do belgijskiej kasy chorych o zwrot kosztów świadczeń medycznych uzyskanych w Belgii można po powrocie do Polski wystąpić o zwrot tych kosztów (pomniejszony o udział własny pacjenta) do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Także w tym przypadku należy przedstawić oryginały zaświadczeń potwierdzających uzyskanie pomocy medycznej w Belgii i złożyć oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopii recept itp.

Dodatkowe informacje na temat ubezpieczeń leczniczych uprawniających do korzystania z pomocy medycznej w Belgii można uzyskać:

  • na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl;
  • w belgijskich biurach regionalnych pomocniczej kasy cho­rych (Casse auxiliare d’assurance maladie invalidité/ Hulpas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering);
  • w biurach lokalnych belgijskich kas chorych (mutualité/ zie­kenfonds);
  • w belgijskiej instytucji łącznikowej: Institut National D’Assurance Maladie Invalidite (INAMI) Rijksinstitutvoor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 211 Avenue de Tervuren, 1150 BRUXELLES, tel. (00 322) 739 7111, faks (00 322) 739 7291, email: bib@inami.be.
d3spw1j
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3spw1j