Trwa ładowanie...
d1e6nbw

Boliwia

Boliwia jest bardzo zróżnicowanym krajem tak pod względem kulturalnym, jak i przyrodniczym. Różnorodność krajobrazu rozpościerającego się między Andami a lasami amazońskimi oraz salarami a piaskową pustynią może sprawić, że poczujemy się jak posiadacze siedmiomilowych butów, przemierzający susami całą ziemię.
Share
d1e6nbw

www.msz.gov.pl

_ Stolica: La Paz *(siedziba rządu i parlamentu) Sucre* (stolica konstytucyjna)* Waluta: boliviano (BOB), w obiegu również USD; 1 USD = 7,39 BOB (kurs z 10.04.2008) Języki urzędowe: hiszpański, ajmara, keczua* _

WIZA I PRZEPISY WJAZDOWE
Polscy turyści udający się do Boli­wii są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku pobytu do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pra­cy. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Boliwia nie ma placówki dyplo­matycznej w Polsce. Oso­by udające się na okres dłuższy niż 3 miesiące winny ubiegać się o wizę w Ambasadzie Boliwii wBerlinie. Wymogi dotyczące wizy z prawem do pracy lub pobytowej określa konsulat indy­widual­nie dla każdego przy­pad­ku. Przy wyjeździe obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości 25 USD od osoby.

d1e6nbw

PRZEPISY CELNE
Wwóz, wymiana i wywóz pieniędzy nie podlegają ograniczeniom do kwoty 10 tys. USD. Nie ma ogra­niczeń celnych, które odbiegałyby od powszechnie stoso­wanych. Obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące wywozu materiału roślinnego i zwierzęcego; nieprzestrzeganie ich podlega suro­wym karom. Przy zakupie pamiątek imitujących wyroby kultur prekolumbijskich należy zachować dowód zaku­pu w celu okazania go podczas kontroli bagażu na lotnisku.

PRZEPISY PRAWNE
Posiadanie i przemyt narkotyków są surowo karane.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne nie są wymagane, zalecane jest jednak ich wykupienie – zwłaszcza od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

d1e6nbw

SZCZEPIENIA I SŁUŻBA ZDROWIA
Szczepienia nie są obo­wiązkowe, jednak wskazane jest zaszczepienie się przeciw żółtej febrze, jeśli planuje się podróże w rejon lasów tropi­kalnych. W dżungli na wschodzie i północy kraju istnieje umiar­ko­wane zagrożenie malarią i dengą. Na większości obsza­rów górskich występuje ryzyko zakażenia chorobą Chagasa, przenoszoną przez plu­skwiaki. Ponieważ znaczna część Boliwii leży na obszarze wysokogórskim (np. stolica La Paz na wysokości ok. 4000 m n.p.m.), trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia ob­jawów choroby wysokościowej (soroche), takich jak bóle głowy, jamy brzusznej i torsje. Objawy te na ogół ustają po mniej więcej dobie, jednakże osoby cierpiące na choroby układu krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem podróży. By uniknąć efektu soroche lub przynaj­mniej go złagodzić, należy przestrzegać odpowiedniej diety (posiłki lekkostrawne, bez mięsa, mleka i alkoholu) na jeden dzień przed przyjazdem i w pierwszym dniu pobytu w rejonie wysokogórskim. W większych miastach turyści mogą
korzystać z ogólnie dostęp­nej pomocy i opieki lekarskiej. Cena standardowej wizyty lekar­skiej wynosi 15 USD, wizyta u dentysty kosztuje 15 USD, doba w klinice prywatnej – 60–100 USD.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń urzę­dowych. Na trasach w całym kraju znajduje się bardzo dużo punktów kontroli anty­narkotykowej. Drogi w Boliwii, nawet te łączące główne miasta, są niebezpieczne ze względu na warun­ki terenowe i zły stan na­wierzchni. Zaleca się uważnie wybierać linie autobusowe, zwracając uwagę na stan tech­niczny pojaz­dów. Poważne utrudnienie w podróżach po kraju stanowią częste protesty różnych grup społecznych, mani­festujące się blokadami dróg. Działa linia kolejowa łącząca La Paz z Ar­gen­tyną.
W Boliwii funkcjonują lotniska międzynarodowe w La Paz, Santa Cruz i Cochabamba oraz krajowe porty lotnicze w Po­tosi, Oruro, Sucre i Tarija. Sa­moloty większości przewoźników lokal­nych są w złym stanie technicznym, bilety w ruchu krajo­wym są drogie, a linie krajowe często wymuszają nieprze­widziane do­datkowe opłaty, m.in. za zmianę rezerwacji. Dość częste są przypadki odwoływania lotów. Obowiązuje opłata lotniskowa przy wylocie za granicę (25 USD od osoby) oraz na liniach krajowych (15 BOB).

BEZPIECZEŃSTWO
Niestabilna sytuacja polityczna i spo­łecz­na sprawia, że Boliwia nie jest uznawana za kraj bezpieczny dla turystów. Oprócz pospolitych napadów rabunkowych i przy­pad­ków kradzieży zdarzają się agresywne zachowania miej­scowej ludności, również na prowincji. Częste napady odno­towuje się na atrak­cyjnym szlaku turystycznym z La Paz do Yungas. Nie­bez­pieczny ze względu na uprawy koki jest nizinny obszar Cha­pare, położony na północ od Santa Cruz. W dużych miastach należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wzmożo­nego ruchu turystycz­nego (place, muzea, kościoły, targi, dworce) ze względu na częste kradzieże dokumentów i mienia osobistego. Zdarzają się przypadki okradania turystów przez ubrane po cywilnemu osoby podające się za policjantów i posługujące się fałszywymi dokumentami tożsamości lub legitymacjami policyj­nymi. Policja w La Paz informuje, że tyl­ko umundurowani poli­cjan­ci mają prawo zażądać okazania doku­mentów od cudzo­ziemców. W żadnym razie nie należy podawać nikomu, nawet osobom
umundurowanym, numerów PIN posiadanych kart kredytowych lub debetowych.

ŚWIĘTA
Nowy Rok, poniedziałek i wtorek karnawału, 1 maja, 6 sierpnia – Święto Narodowe, 1 i 2 listopada – Wszyst­kich Świętych i Zaduszki, 25 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Honorowane są karty kredytowe, m.in. MasterCard, VISA i American Express.
• Urzędy pracują od 8.30 do 16.30, a sklepy otwarte są na ogół w go­dz. 10.00–13.00 i 15.00–19.00.

d1e6nbw

Podziel się opinią

Share
d1e6nbw
d1e6nbw