Trwa ładowanie...
dcujs1m

Dania. Stolica. Waluta. Język. Co warto wiedzieć

Duński styl życia zadziwiał już Jana Chryzostoma Paska, wybitnego polskiego pamiętnikarza, który w XVII w. uczestniczył w północnej wyprawie hetmana Czarneckiego. Co warto wiedzieć, zanim się tam wybierzemy? Jaka jest stolica, język i waluta? Publikujemy garść informacji praktycznych.

dcujs1m
dcujs1m

_ Stolica: Kopenhaga Waluta: korona duńska (DKK), 1 DKK = 100 öre; 1 EUR = 7,46 DKK (kurs z 10.04.2008)* Język urzędowy: duński Informacje dotyczące Wysp Owczych i Grenlandii – na końcu tekstu * _

PRZEPISY WJAZDOWE
Aby wjechać na terytorium Danii, należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Każdy obco­krajowiec, który prag­nie przebywać w Danii dłużej niż 3 mie­siące, musi mieć pozwolenie na pobyt. Podjęcie pracy w trakcie pobytu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i pracę od duńskiego Urzędu ds. Cudzoziemców. Karze za nielegalną pracę (grzywna lub kara pozba­wienia wolności) pod­legają zarówno pracodawca, jak i pracownik. Zaświad­cze­nia o pobycie w Danii wydaje starostwo powiatowe (statsamt) w miejscu pobytu. Informacje w sprawie wjazdu i pobytu w Danii można znaleźć na stronach internetowych Ambasady RP w Kopen­hadze www.ambpol.dk i www.polcom.dkoraz na stro­nach insty­tucji duńskich: Ambasady Królestwa Danii w War­szawie www.danishembassy.pl , Urzędu ds. Cudzoziemców www.nyidanmark.dk , Ministerstwa
Zatrudnienia www.bm.dk, Agen­cji ds. Rynku Pracy www.ams.dk, Inspekcji Pracy www.at.dk,Zrzeszenia Związków Zawodowych 3F www.3f.dk (pol­skie wersje językowe).

PRZEPISY CELNE
Zgodnie z przepisami UE dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16. roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającej 15 tys. EUR (ok. 112 tys. DKK) należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym (www.toldskat.dk)
. Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania.

dcujs1m

PRZEPISY PRAWNE
Wwóz, posiadanie lub sprzedaż nawet naj­mniejszych ilości narkotyków zagrożone są wieloletnimi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się kupo­wania towa­rów niewiadomego pochodzenia i zachowywać paragony potwierdzające ich zakup. Zabroniona jest sprzedaż uliczna i obnośna, a także nocowanie na ulicach i w parkach.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych.

SZCZEPIENIA I SŁUŻBA ZDROWIA
Na terenie Danii nie wy­stę­pują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma obo­wiąz­ku szczepień. Przed wyjazdem osoby podlegające ubez­pie­czeniu zdrowotnemu w ramach NFZ powinny zaopatrzyć się w oddziale NFZ właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
. Szcze­gółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Karta EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń me­dycz­nych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Należy ją okazywać każ­do­razowo podczas wizyty u lekarza rodzin­nego (praktykującego w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia), pobytu w szpitalu etc. Usługi stomatologiczne są w większości przypad­ków pełnopłatne. Posiadacze EKUZ przy pierwszym zakupie leków otrzymują specjalną kartę, która winna być okazywana przy każdym kolejnym zakupie w celu wyliczenia kwoty refundacji. Poziom refundacji opłat za lekarstwa wyliczany jest na podstawie łącznej
kwoty wydatków w ciągu roku. Refundacji dokonują urzędy gmin (kommunen). W odniesieniu do osób wymagających dializowania lub terapii tlenowej leczenie musi być ustalone wcześniej ze szpitalem. EKUZ poświadcza upraw­nienia do świadczeń medycznych na obszarze UE. W zakres tych świadczeń nie wchodzi jednak transport międzynarodowy chorego czy też, w przypadku zgonu, transport ciała do Polski.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pocho­dzenia. Podczas pobytu o charakterze turystycznym (pobyt do 3 miesięcy) można poruszać się samochodem na polskich nume­rach rejestra­cyjnych. W przypadku pobytu stałego rejestracja samochodu powinna nastąpić w ciągu 14 dni. Wiąże się to z opłaceniem podatku rejestracyjnego, którego wysokość wynosi przeciętnie ok. 2/3 wartości rynkowej pojazdu (w przy­padku nowego samochodu może sięgnąć nawet 180% warto­ści). Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (dokonany przez Statens Bilinspektion) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpo­wiedzialności cywilnej. W przypadku pobytu czasowego nie przekraczającego jednego roku można zwrócić się z wnioskiem do Rigspolitiet (Komendy Głównej Policji) o pozwolenie na cza­sowe używanie pojazdu na zagra­nicznych numerach rejestra­cyjnych (Rigspolitiet, Sagsbehand­ler­sektionen; Landllystvej 34; 2650 Hvidovre, tel. 3648 1488 lub 3648 3333).
Zezwolenie to wydawane jest na okres maksymalnie jednego roku i może być przedłużone tylko o jeden rok. Zielona karta nie jest wymagana. Zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje zapięcie pasów. Dzieci do lat trzech podróżują w specjalnych fotelikach samocho­dowych. Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz., w miastach – 50 km/godz., a na drogach poza terenami zabudowanymi – 80 km/godz. Parkowanie wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Przekraczanie przepisów ruchu drogo­wego podlega wysokim karom. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo ruchu.

dcujs1m

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń w podró­żowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO
Dania jest krajem bezpiecznym dla cudzo­ziemców. Zagrożenie przestępczością jest niewielkie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja).

Wyspy Owcze

_ Stolica: Thorshavn Waluta: korona farerska (FRK), odpowiada wartości korony duńskiej Języki urzędowe: farerski, duński _Stolica: Thorshavn Waluta: korona farerska (FRK), odpowiada wartości korony duńskiej Języki urzędowe: farerski, duński

dcujs1m

Wyspy Owcze to terytorium autonomiczne położone w od­ległości ok. 1000 km od Danii. Połączenia promowe z Danią, Norwegią i Islandią obsługuje farerski przewoźnik Smyril Line, połączenia lotnicze z Kopenhagą – Atlantic Airways. Doku­mentem uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport. Wiza nie jest wymagana. Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Przy wjeździe należy wykazać się wystar­czającymi środkami finansowymi. Wyspy Owcze nie są człon­kiem UE. Prawo do opieki medycznej dla obywateli UE (na podstawie Rozporządzenia Rady nr 1408/71 z 14 lipca 1971 r.) nie obejmuje Wysp Owczych. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie ma tu zastosowania. Zalecane jest wykupienie stosow­nego ubezpieczenia osobowego, które obejmowałoby pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, transportu chorego do kraju itp. Zagrożenia sanitarno­-epide­miologiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Na Wyspach Owczych obowiązują lokal­ne przepisy celne odrębne od przepisów unijnych. Bezcłowy wwóz
towarów do oso­bistego użytku obejmuje przykładowo: 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%, maksymalnie 60%), 1 l moc­nego wina lub 2 l wina stołowego, 50 ml perfum, 200 szt. papierosów. Alkohol mogą wwozić osoby powyżej 18. roku życia. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywozu zwierząt. Szcze­gółowe informacje można znaleźć na stronach inter­netowych urzędu podatkowego i celnego: www.tollskatt.fo. Za zakupione towary o wartości przekraczającej 300 FRK można uzyskać zwrot podatku VAT (informacje na stronie: www.ff.fo)
. Wymagana jest zielona karta (ubezpieczenie pojazdu za granicą). W przypadku jej braku ubezpieczenie można wykupić przy wjeździe od Tryggingarfelagid Frroyar. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia pojazdu. Transport publiczny jest dobrze zorganizowany. Telefon alarmowy – 112.
Informacje na temat Wysp Owczych można znaleźć na stro­nach internetowych:
www.visit-faroeislands.dk oraz www.tourist.fo. W Kopenhadze znajduje się biuro Przedstawiciela Wysp Owczych (Strandgade 91, 4. sal, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 83 37 70, faks 0045 32 83 37 75, e-mail: faroes.mission.dk@tinganes.fo

Grenlandia

_ Stolica: Nuuk Waluta: korona duńska (DKK) Języki urzędowe: grenlandzki, duński _Stolica: Nuuk Waluta: korona duńska (DKK) Języki urzędowe: grenlandzki, duński

Grenlandia to autonomiczne terytorium zależne Danii. W 1985 r. Grenlandia wystąpiła z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i nie jest członkiem Unii Europejskiej. Dokumentem upraw­nia­jącym do bezwizowego wjazdu jest ważny paszport. Maksymalny czas pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące. Bezpośrednie po­łączenia lotnicze z Danii obsługuje Air Greenland: www.airgreenland.gl, z Islandii – Air Iceland: www.airiceland.is. Listę biur podróży, które organizują wyjazdy na Grenlandię, moż­na znaleźć na stronie internetowej: www.greenland.com. Grenlandia położona jest w rejonie arktycznym – temperatura w zimie może spadać poniżej –30 st. C, w lecie waha się między +5 st. C a +15 st. C. Zmienne warunki pogodowe należy brać pod uwagę przy planowaniu wyjazdu (także w kontekście regularności rejsów lotniczych). Odwiedzanie wielu miejsc na Grenlandii poza terenami zabudowanymi (np. Parku Naro­dowego) wymaga zezwolenia Danish Polar Center (Strandgade 100 H, 1401 Copenhagen K; tel. 0045 32 88 01 00, faks 0045 32 88 01 01; www.dpc.dk)
. O zezwolenie takie należy wystąpić z dużym wyprzedzeniem. Można liczyć się z odmową, gdy planowana ekspedycja zosta­nie uznana za nie odpowiadającą wymogom bezpieczeństwa. Komunikacja między miastami odby­wa się drogą lotniczą lub morską (brak dróg oraz linii kolejowych). Wykupienie ubezpieczenia osobowego jest bardzo zalecane (tak­że z opcją transportu chorego). Zagrożenia sanitarno­-epide­mio­logiczne nie występują, nie ma obowiązku szczepień. Bezcłowy przy­wóz towarów obejmuje 1 l alkoholu mocnego (powyżej 22%), 23 l wina, 200 szt. papierosów, 2 kg sło­dy­czy/czekolady, 50 ml perfum, inne kosmetyki o wartości nie przekraczającej 1000 DKK. Ceny żywności na Grenlandii są wyż­sze niż w Danii. Możliwość posługiwania się kartami kredytowymi jest ogra­ni­czo­na.
Informacje na temat Grenlandii można znaleźć na stronach internetowych: www.greenland.com oraz www.nanoq.gl. W Ko­penhadze ma swoją siedzibę Biuro Informacji Turystycznej: Greenland Tourism Information Office, Strandgade 91, 2; 1410 Copenhagen K; tel. 0045 32833880, faks 0045 32833889.

_ Uwaga: _Uwaga: Polska jest stroną konwencji waszyngtońskiej (CITES) z 1973 r., która chroni rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem. Dlatego przy zakupie pamiątek należy zwracać uwagę, czy nie zostały one zrobione z gatunków chronionych (np. z wieloryba). Informacje o gatunkach chronionych kon­wencją można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/ cites-ma.

dcujs1m
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dcujs1m